Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
Responsive image
นายพีระพงษ์ เทียนรังษี
ท้องถิ่นอำเภอวานรนิวาส
Responsive image
นายพิเศษ ศิริวงษ์
ท้องถิ่นอำเภอสว่างแดนดิน
Responsive image
ว่าง
ท้องถิ่นอำเภอ
Responsive image
นายฑีรเดช พิริยะชนะชัย
ท้องถิ่นอำเภอวาริชภูมิ
Responsive image
นายผดุงเกียรติ ทองภู
ท้องถิ่นอำเภอนิคมน้ำอูน
Responsive image
นายลัทธิ ไชยวารี
ท้องถิ่นอำเภอส่องดาว
Responsive image
นายธวัชชัย พรมดี
ท้องถิ่นอำเภอเมืองสกลนคร
Responsive image
นางสาวจินตนาพร วงศ์ศรีลา
ท้องถิ่นอำเภอพังโคน
Responsive image
นางสาวเอกมณี ศรีกุดหล้า
ท้องถิ่นอำเภอโคกศรีสุพรรณ
Responsive image
ว่าง
ท้องถิ่นอำเภอ
Responsive image
นายกรภัทร ภัทรธนาภินันท์
ท้องถิ่นอำเภอกุดบาก
Responsive image
นายสุรจิตร จาเพียราช
ท้องถิ่นอำเภอโพนนาแก้ว
Responsive image
นางศิริพร หงส์ทอง
ท้องถิ่นอำเภอเจริญศิลป์
Responsive image
นายสุปัน ทิวะสิงห์
ท้องถิ่นอำเภอพรรณานิคม
Responsive image
นางจิรัชญา ขันติยู
ท้องถิ่นอำเภอบ้านม่วง
Responsive image
นางปภาวรินท์ ภูวิจิตร
ท้องถิ่นอำเภอภูพาน
Responsive image
นางกิติพร เขจรศาสตร์
ท้องถิ่นอำเภอกุสุมาลย์
Responsive image
ว่าง
ท้องถิ่นอำเภอ


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By 
sakonlocal.go.th