Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำจาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ITA 2565
สถิติการร้องเรียน ปี 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ถาม - ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
ทำเลที่ตั้ง
     จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย ที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของกรุงเทพมหานคร ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ประมาณ ๖๔๗ กิโลเมตร และอาณาเขตติดจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ  จังหวัดบึงกาฬ
ติดต่อกับ  จังหวัดนครพนม
ติดต่อกับ  จังหวัดกาฬสินธุ์ และมุกดาหาร
ติดต่อกับ  จังหวัดอุดรธานี และหนองคาย

เนื้อที่
     จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ประมาณ ๙,๖๐๕.๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๖,๐๐๓,๖๐๒ ไร่ หรือ คิดเป็นร้อยละ ๕.๖ ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ ๙ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอที่มีพื้นที่มากที่สุด คือ อำเภอเมืองสกลนคร มีเนื้อที่ ๑,๐๒๓.๓๗ ตารางกิโลเมตร และอำเภอนิคมน้ำอูนเป็นอำเภอที่มีเนื้อที่น้อยที่สุด คือ ๑๖๒ ตารางกิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ
     สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงล้อมรอบด้วยภูเขาและป่าไม้ สูงกว่าระดับน้ำทะเล ประมาณ ๑๗๒ เมตร  โดยมีลักษณะภูมิประเทศดังนี้
          ตอนเหนือ เป็นที่ราบลุ่มตามลำน้ำ ลำห้วย ใช้ในการทำนา สภาพป่าปนไร่ ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าโปร่งแดง มีไม้เต็ง ไม้รัง พลวง  พื้นที่บางส่วนริมน้ำสงครามเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วม ใช้ทำนาได้บางส่วน ส่วนที่จะทิ้งว่างเปล่ามีพวกไม้พุ่มเตี้ย และหญ้าขึ้นคลุมทั่วไป  ซึ่งประกอบด้วยอำเภอ บ้านม่วง อำเภอคำตากล้า อำเภอวานรนิวาส 
          ตอนใต้ เป็นที่ราบสูง ได้แก่ ที่ราบสูงบนเทือกเขาภูพาน และที่ราบสูงระหว่างหุบเขา มีห้วยลำน้ำอันเกิดจากเทือกเขาหลายแห่ง  มีป่าไม้ และทุ่งหญ้าเหมาะสำหรับการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งประกอบด้วยอำเภอกุดบาก อำเภอภูพาน
          ตอนกลาง เป็นที่ราบต่ำเหมาะกับการทำนา โดยเฉพาะท้องที่อำเภอเมืองสกลนคร มีบึงหนองหารที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ รองจากบึงบอระเพ็ดและกว๊านพะเยา หนองหารเป็นบึงธรรมชาติ ตั้งอยู่อำเภอเมืองสกลนคร มีเนื้อที่ประมาณ ๑๒๓ ตารางกิโลเมตร หรือ ๗๗,๐๑๖ ไร่ ระดับน้ำลึกประมาณ ๓ – ๖ เมตร เป็นที่รวมของแม่น้ำต่าง ๆ หลายสาย
          ทิศตะวันออก เป็นพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาด
          ทิศตะวันตก ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเรียบสลับกับพื้นที่ดอน เหมาะแก่การทำไร่ ซึ่งติดกับจังหวัดอุดรธานี

ลักษณะภูมิอากาศ
     ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดสกลนคร โดยทั่วไปฤดูร้อนอากาศจะร้อน อบอ้าว ฤดูฝนจะมีฝนตกชุก ในฤดูหนาวอากาศค่อนข้างหนาวเนื่องจากมีพื้นที่ภูเขาและป่าไม้หนาแน่น ในปี ๒๕๕๓ จังหวัดสกลนคร มีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน วัดได้ ๔๑.๓ องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดในเดือนธันวาคม วัดได้ ๑๓.๐ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ทั้งปี ๓๖.๒๘ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยทั้งปี ๑๘.๘๘ องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนตลอดปีรวม ๑,๔๔๙.๙ มิลลิเมตร และฝนตกมากในเดือนสิงหาคม ปริมาณน้ำฝนวัดได้ ๓๙๗.๘ มิลลิเมตรจังหวัดสกลนครมีฤดูกาล ดังนี้
          ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม ถึงต้นเดือนตุลาคม รวมเวลา ๔ – ๕ เดือน ฝนที่ตกส่วนมากเป็นฝนที่เกิดจาก พายุดีเปรสชั่นที่เคลื่อนตัวมาจากทะเลจีนใต้ ส่วนที่เกิดจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีไม่มากนัก ถ้าปีใดพายุดีเปรสชั่นเข้าน้อยปีนั้นจะแห้งแล้ง โดยปกติจะมีพายุดีเปรสชั่นถึงพายุโซนร้อนเข้าเฉลี่ยปีละ ๒ – ๓ ลูก สกลนครมีน้ำฝนเฉลี่ยประจำปี ประมาณ ๑,๖๙๖.๗๓ มิลลิเมตร (พ.ศ. ๒๕๐๔ – ๒๕๕๓  คาบ ๕๐ ปี)
          ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ รวมเวลา ๔ เดือน ในตอนต้นเดือนตุลาคมนั้น เป็นระยะเปลี่ยนฤดูระหว่างฤดูฝนกับฤดูหนาวอาจมีฝนตกได้เป็นบางวัน ฤดูหนาวของจังหวัดสกลนคร มีลักษณะอากาศหนาวอย่างชัดเจน กระแสลมเย็นและแห้งพัดมาจากประเทศจีน คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
          ฤดูร้อน เริ่มประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม รวมระยะเวลาประมาณ ๓ เดือน ระยะนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหมดกำลังลง ลมตะวันออก เฉียงใต้จากทะเลจีนใต้และอ่าวไทย จะพัดมาแทนที่และเป็นระยะหนึ่งที่ประเทศไทยได้รับแสงแดดกล้าที่สุด ทำให้มีอากาศร้อน และแห้งแล้งมาก
     อนึ่ง การเปลี่ยนฤดูจากฤดูหนึ่งไปยังอีกฤดูหนึ่งนั้น มีระยะช่วงเวลาอยู่ระหว่าง ๑ – ๒ สัปดาห์ จะนับว่าเป็นฤดูหนึ่งฤดูใดยังไม่ชัดเจน เนื่องจากเปลี่ยนฤดู


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By sakonlocal.go.th
 
แผนที่หน่วยงาน