Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ

ข้อมูลข้าราชการสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

งานบริหารทั่วไป
     1.ว่าที่ ร.ต.เกรียงศักดิ์ ชูกลิ่น หัวหน้างานบริหารทั่วไป
     2.นายกิตติศักดิ์ แก้วมะ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
     1.นางรุ่งจิตร อรรถสาร ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
     2.นางสาวยุวะลี ผลบุตร นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
     3.นางสุธาวัลย์ เวชกามา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
     4.นางอัญชลี ศรีสุราช เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
     1.นายสมยศ  นามพุทธา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     2.นางสาวมนัสนันท์  ปัดถานะ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
     3.นายเอกภพ ศรีปากดี เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน
     4.นางพิสมัย สอนไชยา เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน
     5.นางอภิญญา จันทวัติ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน

กลุ่มงานกฎหมายระเบียบฯ
     1.นายพร กมลสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายระเบียบฯ
     2.นางสาวจินดาหรา แก้วมะ นิติกรปฏิบัติการ
     3.นายจักกฤษณ์ แก้วมณีชัย นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
     4.นายอุทัย สุวรรณา เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน
     5.นางนภาพร ทองวงษา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กลุ่มงานการเงินและบัญชี
     1.นางอรจิรา คงคำ หัวหน้างานการเงินและบัญชี
     2.นางสาววันเพ็ญ พรหมเสนา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
     3.นางสาววิไลวรรณ บุญราช นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
     4.นางพูลสุข บุญกอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
     5.นางมยุรี บุ่งวิเศษ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By 
sakonlocal.go.th