Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 มี.ค. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนมาก ที่ สน 0023.3/11551 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 เรื่อง การขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
22 มี.ค. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/11550 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าป่วยของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม
21 มี.ค. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๑๑๓๔๒ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การแจกจ่ายคู่มือระเบียบกฏหมายและหนังสือสั่งการการบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
21 มี.ค. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ี สน ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๓๖๗ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๒/๒๕๖๒
21 มี.ค. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/11373 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลและพัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
21 มี.ค. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/11374 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562
21 มี.ค. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/11375 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 เรื่อง การบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดประเภทหรือชื่อสถานที่สาธารณฯ เป็นเขตปลอดบุหรี่ฯ
21 มี.ค. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๑๑๓๔๑ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
21 มี.ค. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๑๑๓๔๑ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (File Excel)
20 มี.ค. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว 434 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562 เรื่อง การรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการ "1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม"


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By 
sakonlocal.go.th