Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 พ.ค. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/672 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การดำเนินงานจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
21 พ.ค. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๑๕๑๑๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๒
21 พ.ค. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว 15147 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
21 พ.ค. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๑๔๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิ
17 พ.ค. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร สน ๐๐๒๓.๕/ว ๖๖๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ ๒/๒๕๖๒
17 พ.ค. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร สน ๐๐๒๓.๕/ว ๖๖๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การโอนเงินรายได้จากค่าใบอนุญาตขายสุรา
17 พ.ค. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว 14694 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การดำเนินงานตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
17 พ.ค. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว 14700 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ
17 พ.ค. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/ว 14705 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
17 พ.ค. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/15023 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำและแผนพัฒนาแหล่งน้ำ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By 
sakonlocal.go.th