Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 ก.ย. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/1053 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 เรื่องอนุญาตให้ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล หรือครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรครูเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนการสอน
21 ก.ย. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/21059 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม
21 ก.ย. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/21209 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาทางวิชาการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
20 ก.ย. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่่สุด ที่ สน 0023.3/20990 ลงวันที่ 19 กันยายน 2561 เรื่อง โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20 ก.ย. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/21062 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561 เรื่อง แจ้งบัญชาของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
20 ก.ย. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๕๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓- ๒๕๖๗
20 ก.ย. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/21062 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561 เรื่อง การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)
19 ก.ย. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/20740 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 เรื่อง การกำหนดมาตรฐานอาคารของดรงเรียนเอกชน
19 ก.ย. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/20741 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 เรื่อง แนวทางการกำหนดให้มีตำแหน่ง "นักโภชนาการ" เพื่อแก้ไขปัญหาโภชนาการของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น
19 ก.ย. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/20739 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 เรื่อง ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี 2560


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By 
sakonlocal.go.th