Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


 

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 ก.ค. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/18993 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินงานการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นผ่านแพลตฟอร์มแอร์บีเอ็นบี (Airbnb)
19 ก.ค. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/19045 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) รุ่นที่ 23 "
19 ก.ค. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/19043 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การติดตามตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
19 ก.ค. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๑๙๐๔๘ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๒)
19 ก.ค. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว 19052 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (Kick off)
19 ก.ค. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙๐๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษี สรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕
18 ก.ค. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/18878 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การสำรวจข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
18 ก.ค. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/ว18922 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
18 ก.ค. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/18923 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรื่ีอง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบและแจ้งขอบเขตเนื้อหาข้อสอบโครงการคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
15 ก.ค. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/18739 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2562


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By 
sakonlocal.go.th