Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 ม.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/31 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 เรื่อง โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
18 ม.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๑/ว๑๓๙๑ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอเชิญชมและเชียร์ผู้เข้าประกวดธิดาผ้าย้อมคราม ในงาน "รวมน้ำใจไทสกล" จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๑
17 ม.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๓/ว๐๑๓๗๙ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
17 ม.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดขยะ (Zero Weste) ปีที่ ๓
15 ม.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๐๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง การติดตามผลการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์าำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
15 ม.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๐๐๖๐๑ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาส ๒
15 ม.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร สน ๐๐๒๓.๕/ ๐๐๕๙๙ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเ
15 ม.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๗.๓/๐๐๘๑๑ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง การเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
15 ม.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๓/ว01018 ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
12 ม.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๑/๐๐๘๔๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง การดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สถ.)


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By 
sakonlocal.go.th