Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
18 พ.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/10807 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 55"
18 พ.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.1/10810 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561
18 พ.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/484 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการ เด็กสกล สมองดี อารมณ์ดี สุขภาพดี มีคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
18 พ.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/10817 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
18 พ.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.5/10811 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
18 พ.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน.0023.5/10812 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยงยังชีพความพิการ และค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที
18 พ.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/10822 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 36"
18 พ.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร สน 0023.5/10823 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2561เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนา
17 พ.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.1/10626 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การจัดมหกรรมการแข่งขันจักรยานทางไกล ประเทศไทย ปี 2561
17 พ.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/474 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เรื่อง อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์เด็ก


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By 
sakonlocal.go.th