Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำจาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ITA 2565
สถิติการร้องเรียน ปี 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ถาม - ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 ก.ค. 2567 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๑๒๕๙๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗
12 ก.ค. 2567 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๑๓๗๒๒ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง เลื่อนกำหนดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
12 ก.ค. 2567 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๑๓๗๒๕ ลงวันที่ ๑๒ กรกาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และการกำหนดอัตราเงินเดือนชดเชยและจำนวนเงินที่ได้รับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
12 ก.ค. 2567 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.6/ ว13758 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เรื่อง แจ้งผลการตัดสินรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Princess Environmental Health Award)
11 ก.ค. 2567 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๑๓๖๙๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มาตรการป้องกันการทุจริตจากระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
11 ก.ค. 2567 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่สน 0023.5/13705 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เรื่องให้บริการ SMS Notificatin สำหรับเช็คสั่งจ่ายนิติบุคคล
10 ก.ค. 2567 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.6/ว 13572 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
09 ก.ค. 2567 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.6/ว 13468 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครชุมชนเข้าร่วมโครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลก ปีที่ 2
09 ก.ค. 2567 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุดที่สน0023.5/ว165ลงวันที่ 9กรกฎาคา2567 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๑๕๖0
09 ก.ค. 2567 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.6/ว 13477 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เรื่อง รายงานผลการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๗

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By sakonlocal.go.th
 
แผนที่หน่วยงาน