Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำจาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ITA 2565
สถิติการร้องเรียน ปี 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ถาม - ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 มี.ค. 2566 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.6/5496 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เรื่อง มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20 มี.ค. 2566 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.6/293 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นที่ จังหวัดสกลนคร แนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวก
20 มี.ค. 2566 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่สน 0023.5/ว131 ลงวนที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่อง แจ้งโอนเงินรายได้จากค่าใบอนุญาตขายสุรา
20 มี.ค. 2566 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่สน 0023.5/ ว 132 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่องการโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20 มี.ค. 2566 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.5/ว 133 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bigding)ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)(ระยะที่5)
20 มี.ค. 2566 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.5/ ว 134 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ
20 มี.ค. 2566 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.5/ว135 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ
16 มี.ค. 2566 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.6/273 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมโครงการ จังหวัดสะอาด
16 มี.ค. 2566 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.6/ว 129 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566 เรื่อง รายงานถังขยะเปียกลดโลกร้อนในระบบสารสนเทศด้านการจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
16 มี.ค. 2566 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.6/5047 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566 เรื่อง การติดตาม กำกับ ดูแล และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพา

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By sakonlocal.go.th
 
แผนที่หน่วยงาน