Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
23 ม.ค. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๐๑๖๐๗ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒)
23 ม.ค. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/107 ลงวันที่ 23 มกราคม 2562 เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ก่อสร้างโครงการ เทศบาลตำบลไฮหย่อง
22 ม.ค. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/90 ลงวันที่ 21 มค 62 เรื่อง ขอความร่วมมือในการเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม
21 ม.ค. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/ว 1423 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562 เรื่อง โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
21 ม.ค. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๑๕๔๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ ๒
21 ม.ค. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๑๕๔๓ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ไตรมาศที่ ๒
21 ม.ค. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๑๕๔๔ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕
21 ม.ค. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/1547 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562 เรื่อง การดำเนินการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
21 ม.ค. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๐๑๔๒๕ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
21 ม.ค. 2562 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/1496 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562 เรื่อง ประชุมซักซ้อมแนวทางการบริหาหรจัดการขยะมูลฝอยชุมชน


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By 
sakonlocal.go.th