Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
16 ก.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน๐๐๒๓.๕/๑๕๔๑๙ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส และเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไต
16 ก.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน๐๐๒๓.๕/๑๕๔๒๐ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (เงินเดือน ค่าจ้าง) ไตรมาสที่ ๔
16 ก.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน๐๐๒๓.๕/๑๕๔๒๑ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑)
16 ก.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ว ๖๙๑ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวันเปิดซองใช้ในการคำนวณเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
16 ก.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๖๙๒ ลงวันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ได้จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ ๒/๒๕๖๑
16 ก.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๑๕๔๑๒ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
16 ก.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๑๔๗๐๖ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานทศบาลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
13 ก.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๓/๑๕๒๘๗ ลงวันที่๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ ๔๙"
12 ก.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน๐๐๒๓.๕/๑๕๑๙๘ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ ๔
12 ก.ค. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๑๕๑๙๙ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับข


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By 
sakonlocal.go.th