Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
16 พ.ย. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๒๕๙๐๘ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
16 พ.ย. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๒๕๙๘๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
16 พ.ย. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.2/2270 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การดำเนินการจัดทำโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2
16 พ.ย. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/26028 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบ และความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี ๒๕๖๑
16 พ.ย. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ว ๒๖๐๓๓ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
16 พ.ย. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๒๖๐๓๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
16 พ.ย. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร สน ๐๐๒๓.๕/๒๖๐๓๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)
16 พ.ย. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร สน ๐๐๒๓.๕/๒๖๐๓๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)
16 พ.ย. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร สน ๐๐๒๓.๕/๒๖๐๓๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
16 พ.ย. 2561 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร สน ๐๐๒๓.๕/๒๖๐๓๘ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By 
sakonlocal.go.th