Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
26 ก.ย. 2560 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ว ๘๕๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่องการเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง
26 ก.ย. 2560 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙๙๖๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
26 ก.ย. 2560 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙๙๖๔ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
25 ก.ย. 2560 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที สน ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙๘๒๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
20 ก.ย. 2560 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ี สน๐๐๒๓.๕/ว ๘๔๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง โอนเงินรายได้จากค่าใบอนุญาตขายสุรา ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
18 ก.ย. 2560 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร สน ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙๓๑๗ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
18 ก.ย. 2560 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๑๙๒๘๖ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การติดตามผลการใช้งานระบบคอมพิวเตอรืสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
18 ก.ย. 2560 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๑๙๔๐๑ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง ระเบียงกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐
18 ก.ย. 2560 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๑๙๔๒๖ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เงนอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐)
15 ก.ย. 2560 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนมาก ที่ สน ๐๐๒๒.๓/ ๑๙๒๖๗ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By 
sakonlocal.go.th