Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 ก.ค. 2560 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๖๕๗ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การโอนเงินภาษีเงินมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมิถุนายน
18 ก.ค. 2560 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๑๔๘๓๙ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการรักษาในตำแหน่งบริหารเกินกว่า ๑๕๐ วัน กรณีได้รับผลกระทบตามคำสั่ง คสช. ที่ ๘/๒๕๖๐
18 ก.ค. 2560 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนมาก ที่ สน ๐๐๒๓.๓/ ๑๓๘๗๘ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์
17 ก.ค. 2560 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร สน ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๖๕๕ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
17 ก.ค. 2560 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/14772 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองา่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)
17 ก.ค. 2560 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๓/๕๔๘ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง สำรวจข้อมูลสายทางที่ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
17 ก.ค. 2560 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๓/๑๔๘๑๗ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพและเรียงความ
17 ก.ค. 2560 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/14773 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560)
17 ก.ค. 2560 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/14774 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560)
14 ก.ค. 2560 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน๐๐๒๓.๕/ว ๕๔๖ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ ๒/๒๕๖๐


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By 
sakonlocal.go.th