Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 พ.ย. 2560 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๓/๒๔๐๔๖ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ผลสำเร็จด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
21 พ.ย. 2560 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๓/๒๔๑๑๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
20 พ.ย. 2560 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน๐๐๒๓.๕/๑๐๔๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20 พ.ย. 2560 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน๐๐๒๓.๕/๒๓๙๙๖ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๐)
20 พ.ย. 2560 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน๐๐๒๓.๕/ ๒๓๙๙๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
17 พ.ย. 2560 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๑๐๓๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมอบรม "โครงการฝึกอบรม แนวทางปฏิบัติการจีดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง"
17 พ.ย. 2560 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๑๐๓๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การตรวสอบและการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.
17 พ.ย. 2560 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๒๒๗๗๒ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร (ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐)
17 พ.ย. 2560 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ ๒๑๐๓๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การตรวจสอบและการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ
15 พ.ย. 2560 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๓/ว ๒๓๖๒๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By 
sakonlocal.go.th