Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

ผลิตภัณฑ์จังหวัด
     ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จังหวัดสกลนคร มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดตามราคาประจำปี (Gross Provincial Product : GPP) ๔๕,๔๔๑ ล้านบาท มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ( Per Capita GPP) ๓๙,๕๘๓ บาท เป็นลำดับที่ ๑๑ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และลำดับที่ ๖๘ ของประเทศ สาขาการผลิตที่สำคัญ ได้แก่ การขายส่งและขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน มีมูลค่า ๕,๑๐๒ ล้านบาท รองลงมาคือสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ มูลค่า ๓,๔๘๓ ล้านบาท และการศึกษา ๑,๙๒๗ ล้านบาท
ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

การอุตสาหกรรม
     ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จังหวัดสกลนครมีจำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมทั้งสิ้น ๒,๒๑๙ แห่ง จำนวนเงินทุน ๒,๔๘๒,๕๐๐,๙๔๑ บาท จำนวนคนงาน ๖,๕๑๕ คน กำลังเครื่องจักรรวม ๗๕,๘๖๓.๓๐ แรงม้า โดยจำนวนอุตสาหกรรมมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมการเกษตร จำนวน ๑,๗๕๑ แห่ง จำนวนเงินทุน ๔๖๑,๓๘๖,๐๗๗ จำนวนคนงาน ๒,๒๐๘ คน กำลังเครื่องจักร ๒๔,๐๖๐ แรงม้า และจำนวนอุตสาหกรรมน้อยที่สุด คือ อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ จำนวน ๑ แห่ง จำนวนเงินทุน ๖๔๐,๐๐๐ บาท  จำนวนคนงาน ๗ คน กำลังเครื่องจักร ๕.๕๐ แรงม้า
ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร

การพาณิชย์กรรม
     ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จังหวัดสกลนคร มีจำนวนผู้จดทะเบียนนิติบุคคล ตั้งใหม่ จำนวน ๑๐๙ ราย
ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

แรงงานและอาชีพ
     จากข้อมูลจำนวนประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ ไตรมาสที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓) พบว่ามีกำลังแรงงานทั้งสิ้น ๕๘๒,๔๐๐ คน โดยร้อยละ ๙๘.๒๒ (๕๗๒,๐๖๐ คน) เป็นผู้มีงานทำ ทั้งนี้มีร้อยละของคนที่ว่างงานค่อนข้างต่ำ คือ ร้อยละ ๑.๗๘ จังหวัดสกลนครมีรายได้เฉลี่ยของจังหวัดสกลนคร (ต่อคนต่อปี) ๓๙,๕๘๓ บาท / คน (ปี  ๒๕๕๒)
ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนครสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By 
sakonlocal.go.th