Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 พ.ย. 2560
ถึง
17 พ.ย. 2560
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระหว่างหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 9 และโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านสุวรรณคีรี หมู่ที่ 15
06 พ.ย. 2560
ถึง
06 พ.ย. 2560
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/22805 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559 - 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สถานศึกษาปฐมวัย
06 พ.ย. 2560
ถึง
06 พ.ย. 2560
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/22775 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560)
06 พ.ย. 2560
ถึง
06 พ.ย. 2560
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/22802 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560)
06 พ.ย. 2560
ถึง
06 พ.ย. 2560
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/22803 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560)
12 ต.ค. 2560
ถึง
12 ต.ค. 2560
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่องการกำหนดราคากลางงานโครงการจัดซื้อเต็นท์ทรงโค้งและเก้าอี้พลาสติก
11 ต.ค. 2560
ถึง
11 ต.ค. 2560
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
27 ก.ย. 2560
ถึง
27 ก.ย. 2560
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๓/๑๙๙๔๕ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
22 ก.ย. 2560
ถึง
22 ก.ย. 2560
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
14 ก.ย. 2560
ถึง
14 ก.ย. 2560
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๓/๑๙๑๕๔ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การสำรวจข้อมูลถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชำรุดเสียหายและจำเป็นต้องซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By 
sakonlocal.go.th