Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
Responsive image
Responsive image
นางรุ่งจิตร อรรถสาร
ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานฯ
Responsive image
Responsive image
นางฑิภาธา จ้อยนุแสง
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
Responsive image
นางสาวยุวะลี ปากดีสี
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
Responsive image
นางอัญชลี ศรีสุราช
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
Responsive image
นายนินนาท พรเรืองวงศ์
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
Responsive image
นางสาวณัฐกฤตา วารีพิณ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นายฐาปนันต์ ชลอาวาส
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Responsive image
นางสาวศิริพร ประมวลเจริญกิจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
Responsive image
Responsive image
นายจักรกฤษ พิทักษ์กุล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By 
sakonlocal.go.th