Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำจาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ITA 2565
สถิติการร้องเรียน ปี 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ถาม - ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
Responsive image
นายกรภัทร ภัทรธนาภินันท์
ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
Responsive image
นายธีระพงษ์ ผิวเงิน
ท้องถิ่นอำเภอวาริชภูมิ
Responsive image
นายผดุงเกียรติ ทองภู
ท้องถิ่นอำเภอพรรณานิคม
Responsive image
นายประสงค์ พิมพา
ท้องถิ่นอำเภอวานรนิวาส
Responsive image
นายณัฐพล อินธิแสง
ท้องถิ่นอำเภอกุดบาก
Responsive image
นางสาวจินตนาพร วงศ์ศรีลา
ท้องถิ่นอำเภอพังโคน
Responsive image
นางสาวเอกมณี ศรีกุดหล้า
ท้องถิ่นอำเภอโคกศรีสุพรรณ
Responsive image
นายทินวัฒน์ แสงศิลา
ท้องถิ่นอำเภอบ้านม่วง
Responsive image
นายกรภัทร ภัทรธนาภินันท์
ท้องถิ่นอำเภอเมืองสกลนคร
Responsive image
นายสุรจิตร จาเพียราช
ท้องถิ่นอำเภอโพนนาแก้ว
Responsive image
นางศิริพร หงส์ทอง
ท้องถิ่นอำเภอสว่างแดนดิน
Responsive image
นางสาวนิชชานันท์ วรรณกุล
ท้องถิ่นอำเภอนิคมน้ำอูน
Responsive image
นางสาวยุวะลี ปากดีสี
ท้องถิ่นอำเภอเจริญศิลป์
Responsive image
นางรัชดาภรณ์ ไชยเสน
ท้องถิ่นอำเภอภูพาน
Responsive image
นางสาวอรวรรณ ศรีละวรรณ
ท้องถิ่นอำเภอกุสุมาลย์
Responsive image
นางยวนจิตร โพธิราชา
ท้องถิ่นอำเภอส่องดาว
Responsive image
นายจักรกฤษณ์ แก้วมณีชัย
ท้องถิ่นอำเภออากาศอำนวย
Responsive image
นายธีระศักดิ์ วันเมืองเก่า
ท้องถิ่นอำเภอคำตากล้า
Responsive image
นางอาภา วิสุกัน
ท้องถิ่นอำเภอเต่างอย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By sakonlocal.go.th
 
แผนที่หน่วยงาน