Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำจาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ITA 2565
สถิติการร้องเรียน ปี 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ถาม - ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ประชากร
     ๑. จำนวนประชากร จากข้อมูลสถิติจำนวนประชากรของจังหวัดสกลนคร ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม ๒๕๕๔ (จากฐานข้อมูลศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาสกลนคร) จำนวนประชากรในจังหวัดสกลนคร มีจำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๒๓,๐๖๐ คน จำแนกเป็นประชากรชาย ๕๖๑,๕๓๗ คน และเพศหญิง ๕๖๑,๕๒๓ คน โดยมีประชากรเพศชายมากกว่าเพศหญิง จำนวน ๑๔ คน
     ๒. โครงสร้างประชากร ปี ๒๕๕๔ ในภาพรวมจังหวัดสกลนคร มีสัดส่วนของประชากรใน วัยเด็ก ๐ - ๑๔ ปี วัยแรงงาน ๑๕ - ๕๙ ปี และวัยสูงอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป แตกต่างกันโดยมีสัดส่วนวัยแรงงานมากที่สุด คือ ร้อยละ ๖๙.๐๗ (๗๗๕,๗๐๙ คน) รองลงมา คือ ประชากรในวัยเด็ก ร้อยละ ๑๙.๔๔ (๒๑๘,๓๒๓ คน) และวัยสูงอายุ คือ ร้อยละ ๑๑.๔๙ (๑๒๙,๐๒๘ คน)
     ๓. อัตราการเกิด / อัตราการตาย จากข้อมูลอัตราการเกิด และอัตราการตายของประชากรจังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีจำนวนประชากร ๑,๑๑๘,๔๔๙ คน พบว่าภาพรวมจังหวัดสกลนคร มีจำนวนคนเกิด ๑๓,๓๘๖ คน คือ ร้อยละ ๑.๒๐ จากจำนวนประชากรทั้งหมด จำนวนคนตาย ๖,๖๘๔ คน คือร้อยละ ๐.๖๐ จากจำนวนประชากรทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนคนเกิดมากกว่าคนตาย ๖,๗๐๒ คน
     ๔. จำนวนครัวเรือนและขนาดครัวเรือน จากข้อมูลศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาสกลนคร ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จังหวัดสกลนครมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๓๑๕,๘๓๓ ครัวเรือน และมีประชากรทั้งสิ้น ๑,๑๒๓,๐๖๐ คน เฉลี่ยแล้วจังหวัดสกลนคร  มีจำนวนครัวเรือน เฉลี่ย ๓.๕๖ คน ต่อครัวเรือน ซึ่งถือได้ว่ามีขนาดครัวเรือนค่อนข้างเล็ก
     ๕. การกระจายตัวของประชากร จากข้อมูลศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาสกลนคร ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จังหวัดสกลนคร มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น ๑,๑๒๓,๐๖๐ คน ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ ๘๒.๐๕ (๙๒๑,๔๕๒ คน) ยังคงอยู่ในเขตชนบท (นอกเขตเทศบาล) ในขณะที่ในเขตเทศบาลมีประชากรเพียง ร้อยละ ๑๗.๙๕ (๒๐๑,๖๐๘ คน) สัดส่วนประชากรที่อยู่ในเขตเทศบาลต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ทุกอำเภอ อำเภอที่มีประชากรอยู่ในเขตเทศบาลมากที่สุด คือ อำเภอเมืองสกลนคร ร้อยละ ๔๔.๑๔ (๘๕,๑๒๒ คน) และอำเภอที่มีประชากรอยู่ในเขตเทศบาลน้อยที่สุด คือ อำเภอพรรณนานิคม ร้อยละ ๓.๓๕ (๒,๖๕๙  คน)

การศึกษา
     ตารางจำนวนโรงเรียน / จำนวนห้องเรียน / จำนวนครู / จำนวนนักเรียน จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา ๒๕๕๒
สังกัด จำนวนโรงเรียน
(โรงเรียน)
จำนวนห้องเรียน
(ห้อง)
จำนวนครู
(คน)
จำนวนนักเรียน
(คน)
๑. สำนักงานคณะกรรมการ ๖๖๑ ๗,๒๖๐ ๘,๙๙๗ ๑๗๑,๔๕๔
     การศึกษาขั้นพื้นฐาน        
๒. สำนักบริหารงานคณะกรรม ๔๒ ๓๕๕ ๖๓๒ ๑๓,๖๑๓
    การส่งเสริมการศึกษาเอกชน        
๓.   สำนักประสานและพัฒนา ๘๕ ๑๔๙ ๒,๖๑๑
      การจัดการศึกษาท้องถิ่น        
๔.   อื่น ๆ (รวมโรงเรียนตำรวจ ๔๓ ๖๙ ๗๘๙
      ตระเวนชายแดน, กรมการ        
      ศาสนา (โรงเรียนพระปริยัติธรรม,        
      เทศบาลเมือง  สกลนคร)        
รวม ๗๑๕ ๗,๗๔๓ ๙,๘๔๗ ๑๘๘,๔๖๗
ที่มา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร  เขต  ๑, ๒ , ๓  และสำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

ตารางจำนวนสถานศึกษา อาจารย์ และนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และสังกัด ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 
สังกัด จำนวน
สถานศึกษา
อาจารย์ นักศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ๒๘๒ ๙,๕๔๗
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม ๑๕ ๓๕๓ ๑๐,๑๔๒
การศึกษาเอกชน      
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ๑๗๑ ๔,๒๙๓
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  - - -
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๑๕๔ ๙,๐๓๕
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๑๘๘ ๒,๗๓๓
มหาวิทยาลัยสงฆ์ ๒๐ ๑๓๕
รวม ๒๔ ๑,๑๖๘ ๓๕,๘๘๕
ที่มา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑, ๒, ๓ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

     จังหวัดสกลนครมีสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน ๑๙ แห่ง ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอกุดบาก อำเภอคำตากล้า อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอเต่างอย  อำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอบ้านม่วง อำเภอพรรณานิคม อำเภอพังโคน อำเภอโพนนาแก้ว อำเภอภูพาน อำเภอวานรนิวาส อำเภอวาริชภูมิ อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอส่องดาว และอำเภออากาศอำนวย


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By sakonlocal.go.th
 
แผนที่หน่วยงาน