Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำจาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ITA 2565
สถิติการร้องเรียน ปี 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ถาม - ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

ผลิตภัณฑ์จังหวัด
     ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จังหวัดสกลนคร มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดตามราคาประจำปี (Gross Provincial Product : GPP) ๔๕,๔๔๑ ล้านบาท มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ( Per Capita GPP) ๓๙,๕๘๓ บาท เป็นลำดับที่ ๑๑ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และลำดับที่ ๖๘ ของประเทศ สาขาการผลิตที่สำคัญ ได้แก่ การขายส่งและขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน มีมูลค่า ๕,๑๐๒ ล้านบาท รองลงมาคือสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ มูลค่า ๓,๔๘๓ ล้านบาท และการศึกษา ๑,๙๒๗ ล้านบาท
ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

การอุตสาหกรรม
     ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จังหวัดสกลนครมีจำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมทั้งสิ้น ๒,๒๑๙ แห่ง จำนวนเงินทุน ๒,๔๘๒,๕๐๐,๙๔๑ บาท จำนวนคนงาน ๖,๕๑๕ คน กำลังเครื่องจักรรวม ๗๕,๘๖๓.๓๐ แรงม้า โดยจำนวนอุตสาหกรรมมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมการเกษตร จำนวน ๑,๗๕๑ แห่ง จำนวนเงินทุน ๔๖๑,๓๘๖,๐๗๗ จำนวนคนงาน ๒,๒๐๘ คน กำลังเครื่องจักร ๒๔,๐๖๐ แรงม้า และจำนวนอุตสาหกรรมน้อยที่สุด คือ อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ จำนวน ๑ แห่ง จำนวนเงินทุน ๖๔๐,๐๐๐ บาท  จำนวนคนงาน ๗ คน กำลังเครื่องจักร ๕.๕๐ แรงม้า
ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร

การพาณิชย์กรรม
     ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จังหวัดสกลนคร มีจำนวนผู้จดทะเบียนนิติบุคคล ตั้งใหม่ จำนวน ๑๐๙ ราย
ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

แรงงานและอาชีพ
     จากข้อมูลจำนวนประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ ไตรมาสที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓) พบว่ามีกำลังแรงงานทั้งสิ้น ๕๘๒,๔๐๐ คน โดยร้อยละ ๙๘.๒๒ (๕๗๒,๐๖๐ คน) เป็นผู้มีงานทำ ทั้งนี้มีร้อยละของคนที่ว่างงานค่อนข้างต่ำ คือ ร้อยละ ๑.๗๘ จังหวัดสกลนครมีรายได้เฉลี่ยของจังหวัดสกลนคร (ต่อคนต่อปี) ๓๙,๕๘๓ บาท / คน (ปี  ๒๕๕๒)
ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By sakonlocal.go.th
 
แผนที่หน่วยงาน