Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำจาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ITA 2565
สถิติการร้องเรียน ปี 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ถาม - ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 ธ.ค. 2566 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว 21136 , 21138 ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัยอละการให้ออกจากราชการของพนักงานเทศบาลและแต่งตั้งคณะอนุุกรรมการพิจารณาอุทธรณืและการร้องทุกข์ของพนักงานเทศบาล
08 ธ.ค. 2566 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.6/ว469 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เรื่องขอความอนุเคราะห์ให้ทบทวนข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
08 ธ.ค. 2566 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.6/ว468 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม
06 ธ.ค. 2566 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.6/ว 20976 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์
06 ธ.ค. 2566 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.6/ว20988 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ พ.ศ. ....
06 ธ.ค. 2566 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน0023.5/21010 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2566 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป(ค่าบำเหน็จ บำนาญ)ไตรมาสที่1(เพิ่มเติม)
06 ธ.ค. 2566 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน0023.5/ว21031 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2566 ซักซ้อมวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566
06 ธ.ค. 2566 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.6/ว 21028 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เรื่อง ติดตามและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
04 ธ.ค. 2566 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.6/1243 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยมาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อภายในประเทศ หลังประเทศไทยได้รับสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้าจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) พ.ศ.2566
01 ธ.ค. 2566 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๑๒๒๔ ลว ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ (ชุดเล็ก)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By sakonlocal.go.th
 
แผนที่หน่วยงาน