Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำจาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ITA 2565
สถิติการร้องเรียน ปี 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ถาม - ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
06 ธ.ค. 2565 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.6/ 1222 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
06 ธ.ค. 2565 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/ 1224 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เรื่อง ขอเชิญประชุม Zoom การพัฒนาระบบบริการครพิการแบบเบ็ดเสร็จ (นาวังโมเดล)
01 ธ.ค. 2565 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ มท 0023.3/1217 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 “Thailand Smart City Expo 2022”
01 ธ.ค. 2565 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/1216 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เรื่อง ประกาศผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs Co – Creation Project) ระดับภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2565
01 ธ.ค. 2565 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.6/ว ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เรื่อง ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ. 2565
30 พ.ย. 2565 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๔๐๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจกายน ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (ชุดเล็ก)
30 พ.ย. 2565 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ ๒๑๐๗๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕
30 พ.ย. 2565 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.6/ว 21105 ลว. 30 พย. 65 เรื่องการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
30 พ.ย. 2565 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.6/ว 21129 ลว. 30 พย. 65 เรื่องข้อสั่งการแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
29 พ.ย. 2565 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.6/ว 408 ลง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจ การจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By sakonlocal.go.th
 
แผนที่หน่วยงาน