Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำจาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ITA 2565
สถิติการร้องเรียน ปี 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ถาม - ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 ก.ค. 2565 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.5/ว 216 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ขอยกเลิกแนวทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้าง
01 ก.ค. 2565 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๑๑๒๔๑ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผุ้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ (ส่งผลงานหลังอบรม ๖ เดือน)
30 มิ.ย. 2565 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/679 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอเชิญครูผู้สอนสมัครอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
30 มิ.ย. 2565 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว11101 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอส่งข้อมูลคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปกติตามมาตรการที่ 1 ในมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565
29 มิ.ย. 2565 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.5/ว10996 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เรื่อง แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน
29 มิ.ย. 2565 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.5/ว 10992 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เรื่อง การโอนเงินมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2565
29 มิ.ย. 2565 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว213 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เรื่อง โครงการอบรมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
29 มิ.ย. 2565 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว10968 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอเชิญประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
29 มิ.ย. 2565 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.3/ว214 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เรื่อง ประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570
29 มิ.ย. 2565 สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๖๗๖ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By sakonlocal.go.th
 
แผนที่หน่วยงาน