Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

ระบบสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ

การคมนาคมและขนส่ง
     ก. ทางบก การคมนาคมขนส่งของจังหวัดสกลนคร ซึ่งสามารถติดต่อกับจังหวัดอื่น ๆ ได้สะดวกโดยเส้นทางรถยนต์โดยสารประจำทางหลายเส้นทาง รวมทั้งเส้นทางการเดินรถประจำทางภายในจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย ทางหลวงแผ่นดิน ซึ่งเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างภูมิภาคและจังหวัด ทางหลวงจังหวัดเชื่อมระหว่างอำเภอต่าง ๆ กับจังหวัดและทางหลวงบนเส้นทางที่สำคัญได้
          ๑. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒ เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างจังหวัดอุดรธานี - สกลนคร และนครพนมไปบรรจบกับเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒ ที่อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
          ๒. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๓ เชื่อมระหว่างจังหวัดสกลนครกับจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปบรรจบกับเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๙ และ ๒๑๔ ที่จังหวัดกาฬสินธุ์
          ๓. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๓ เชื่อมระหว่างจังหวัดสกลนครกับจังหวัดนครพนม โดยผ่านอำเภอโคกศรีสุพรรณ ไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒ ที่อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
          ๔. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๒ เชื่อมระหว่างจังหวัดสกลนครกับจังหวัดหนองคาย แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒ ที่อำเภอพังโคน ผ่านอำเภอวานรนิวาส อำเภอคำตากล้าไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒ ที่อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
     การเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดสกลนคร ส่วนใหญ่ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ จากกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดสระบุรี นครราชสีมา แล้วแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓ ผ่านจังหวัดมหาสารคาม และกาฬสินธุ์ แยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๓ เข้าสู่จังหวัดสกลนคร การเดินทางโดยรถประจำทางทั้งทางธรรมดา และปรับอากาศจากกรุงเทพฯ – สกลนคร ใช้เวลาประมาณ ๑๐ ชั่วโมง
     ข. ทางรถไฟ
          ปัจจุบันจังหวัดสกลนคร ไม่มีเส้นทางรถไฟ แต่สามารถเดินทางด้วยรถไฟมาลงที่จังหวัดอุดรธานีแล้วเดินทางโดยรถยนต์จากจังหวัดอุดรธานีถึงจังหวัดสกลนคร ระยะทางประมาณ ๑๕๙ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๒ ชั่วโมง
     ค. ทางเครื่องบิน
          จังหวัดสกลนคร มีเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ มายังสกลนครทุกวัน ๆ ละ ๒ เที่ยว เส้นทางดอนเมือง – สกลนคร โดย บริษัทนกแอร์


ระบบไฟฟ้า
     จนถึงสิ้นปี ๒๕๕๒ สำนักงานการไฟฟ้าจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าให้สามารถใช้ได้อย่างทั่วถึงทั้งจังหวัด และมีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า ๒๖๖,๙๒๕ ราย  มีการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า รวม ๔๑๑,๓๑๕,๒๓๔ ล้านกิโลวัตต์ / ชั่วโมง โดยจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ๒๒๗,๖๐๕,๖๘๘ ล้านกิโลวัตต์ / ชั่วโมง จำหน่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อสถานธุรกิจ และอุตสาหกรรม ๑๔๘,๑๙๓,๘๖๘.๙๑ ล้านกิโลวัตต์ / ชั่วโมง จำหน่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อสถานที่ราชการและสาธารณะ ๓๕,๕๑๕,๖๗๖.๘๓ ล้านกิโลวัตต์ / ชั่วโมง
ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร


ระบบประปา
     ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ การประปาในจังหวัดสกลนคร มีกำลังการผลิต รวม ๑๖,๕๗๙,๕๖๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำที่ผลิตได้ ๑๐,๐๗๕,๖๒๘ ลูกบาศก์เมตร มีผู้ใช้น้ำทั้งหมด ๒๙,๖๑๒ ราย
ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

 
การสื่อสาร
     จังหวัดสกลนคร มีที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน ๒๐ แห่ง กระจายอยู่ในทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอโพนนาแก้ว และอำเภอภูพาน โทรศัพท์ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ เลขหมายโทรศัพท์ที่มีทั้งหมด ๔๒,๕๘๒ เลขหมาย เลขหมายที่มีผู้เช่าทั้งหมด ๓๓,๓๓๑ เลขหมาย
ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

การสาธารณสุข
     จังหวัดสกลนคร มีจำนวนโรงพยาบาลรัฐบาล จำนวน ๑๙ แห่ง โรงพยาบาลเอกชนจำนวน ๑ แห่ง สถานีอนามัย จำนวน ๑๖๗ แห่ง โดยมีจำนวนเตียงรวม ๑,๔๓๔ เตียง จำนวนแพทย์ ๑๑๔ คน จำนวนทันตแพทย์ ๓๘ คน จำนวนพยาบาล ๙๑๓ จำนวนพยาบาลเทคนิค ๔๓ คน จำนวน เภสัชกร ๔๗ คน

ตารางจำนวนและอัตราตายจากสาเหตุการตาย ๑๐ อันดับแรก ปี ๒๕๕๓
ลำดับที่ กลุ่มสาเหตุ รวม(คน) อัตราต่อ
แสนประชากร
๑. เนื้องอกร้ายของตับ ๕๑๐ ๔๔.๕
๒. ติดเชื้อในกระแสเลือด ๒๖๗ ๒๓.๓
๓. ไตวาย ๒๒๐ ๑๙.๒
๔. เนื้องอกร้ายของหลอดลมและปอด ๘๖ ๗.๒
๕. เนื้อร้ายของลำไส้ ๘๒ ๗.๑
๖. ปอดบวม ๗๔ ๖.๔
๗. ความผิดปกติของปอดแบบอื่น ๖๒ ๕.๔
๘. เลือดออกในสมอง ๕๙ ๕.๑
๙. เนื้อร้ายที่ไม่ระบุตำแหน่ง ๕๘ ๕.๐
๑๐. เนื้องอกร้ายของท่อน้ำดีนอกตับ ๔๔ ๓.๘
  รวม ๑,๔๖๒ ๑๒๗.๐๐
ที่มา : สำนักงานจังหวัดสกลนคร


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By 
sakonlocal.go.th