Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๒.๑/ว ๑๖๐๕๘ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต... (08 ส.ค. 2560)  
สน ๐๐๒๓.๕/ ๕๓๓ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ (11 ก.ค. 2560)  
สน ๐๐๒๓.๕/ ๕๒๖ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ (12 มิ.ย. 2560)  
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๗.๓/ ว ๑๑๔๒๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการป้องกัน... (09 มิ.ย. 2560)
ที่ สน ๐๐๒๓.๓/๔๕๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ประเด็นการตรวจติดตามโครงการสัต... (18 พ.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๗.๓/ ๑๐๐๕๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ประชุมเตรียมความ... (17 พ.ค. 2560)
ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๔๓๓ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ (15 พ.ค. 2560)
ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๓๔๙ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน เรื่อง รายงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ (15 พ.ค. 2560)
สน ๐๐๒๓.๒/๐๔๓๕๕ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่องเร่งรัดและติดตามผลดำเนินการบันทึกข้อม... (07 มี.ค. 2560)
สน ๐๐๒๓.๒/๐๓๖๙๙ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการจัดสรรอัตรา... (24 ก.พ. 2560)
สน ๐๐๒๓.๒/๐๓๗๐๐ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุด... (24 ก.พ. 2560)
สน ๐๐๒๓.๒/๑๔๑ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจัง... (23 ก.พ. 2560)
สน ๐๐๒๓.๒/๑๔๐ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจ... (23 ก.พ. 2560)
สน ๐๐๒๓.๒/๐๒๕๓๔ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง การเทียบตำแหน่งประเภทอำนวยการท้อ... (08 ก.พ. 2560)
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๐๒๕๙๓ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ขอเชิญประชุมผ่าน Web Co... (08 ก.พ. 2560)
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๐๒๐๙๕ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่... (01 ก.พ. 2560)
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๐๑๖๙๕ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง เร่งรัดและติดตามผลดำเนินการบั... (27 ม.ค. 2560)
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๖๙ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจ... (25 ม.ค. 2560)
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งยอดรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย... (25 ม.ค. 2560)
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๖๓ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำ... (25 ม.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ... (22 ก.ย. 2560)  
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๓/๑๙๑๕๔ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การสำรวจข้อมูล... (14 ก.ย. 2560)  
ที่ สน 0023.3/17550 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง การมอบโล่เกียรติคุณให้แก่โรง... (24 ส.ค. 2560)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์กรปกครอ... (21 ส.ค. 2560)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่องการกำหน... (03 ส.ค. 2560)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่องการกำหน... (15 พ.ค. 2560)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่องการกำหน... (15 พ.ค. 2560)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่องการกำหน... (15 พ.ค. 2560)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่องการกำหน... (15 พ.ค. 2560)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่องการกำหน... (15 พ.ค. 2560)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่องการกำหน... (15 พ.ค. 2560)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่องการกำหน... (15 พ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้... (04 พ.ค. 2560)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่องการกำหน... (10 เม.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้... (29 มี.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่องการกำหนดราคากลางงานโครง... (22 มี.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้... (22 มี.ค. 2560)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่องการกำหน... (22 มี.ค. 2560)
ที่ สน ๕๒๕๐๒/๔๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ต... (29 มิ.ย. 2559)
ที่ สน ๕๒๕๐๒/๒๑๕ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตาร... (24 มี.ค. 2559)
Responsive image
หนังสือราชการ สถ.จ. 
ที สน ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙๘๒๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระ... (25 ก.ย. 2560)  
ที่ี สน๐๐๒๓.๕/ว ๘๔๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง โอนเงินรายได้จากค่าใบอนุญาตข... (20 ก.ย. 2560)  
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๑๙๔๒๖ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ... (18 ก.ย. 2560)  
ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๑๙๔๐๑ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง ระเบียงกระทรวงการคลังว่าด้ว... (18 ก.ย. 2560)
ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๑๙๒๘๖ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การติดตามผลการใช้งานระบบคอม... (18 ก.ย. 2560)
สน ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙๓๑๗ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัด... (18 ก.ย. 2560)
มี่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๑๙๒๙๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบ... (15 ก.ย. 2560)
ด่วนมาก ที่ สน ๐๐๒๒.๓/ ๑๙๒๖๗ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรั... (15 ก.ย. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๑๙๐๓๓ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การพิจารณาจัดสรรง... (13 ก.ย. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว18734 ลงวันที่ 8 ก.ย. 2560 เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการฝึก... (12 ก.ย. 2560)
ที่ สน๐๐๒๓.๕/ว ๑๘๙๑๓ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งแก้ไขรายละเอียดการโอนขา... (12 ก.ย. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๒.๓/ ว ๑๘๗๓๓ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง จัดแสดงนิทรรศกา... (08 ก.ย. 2560)
สน ๐๐๒๓.๕/ว ๑๘๖๙๗ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณข... (08 ก.ย. 2560)
ที่ สน๐๐๒๓.๕/๑๘๗๒๗ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงา... (08 ก.ย. 2560)
ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ว ๑๘๔๙๑ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระ... (08 ก.ย. 2560)
ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ว ๑๘๔๙๐ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเง... (08 ก.ย. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว683 ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประม... (07 ก.ย. 2560)
ที่่ สน ๐๐๒๓.๒/๑๘๔๓๓ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วน... (06 ก.ย. 2560)
ด่วนที่ี่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๑๘๔๓๙ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง ซักซ้อมการเบิกจ่... (06 ก.ย. 2560)
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๑๘๔๓๖ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครอง... (06 ก.ย. 2560)
Responsive image


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By 
sakonlocal.go.th