Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนข่าวประชาสัมพันธ์
สน ๐๐๒๓.๕/ ๕๓๓ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ (11 ก.ค. 2560)  
สน ๐๐๒๓.๕/ ๕๒๖ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ (12 มิ.ย. 2560)  
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๗.๓/ ว ๑๑๔๒๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการป้องกัน... (09 มิ.ย. 2560)  
ที่ สน ๐๐๒๓.๓/๔๕๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ประเด็นการตรวจติดตามโครงการสัต... (18 พ.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๗.๓/ ๑๐๐๕๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ประชุมเตรียมความ... (17 พ.ค. 2560)
ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๔๓๓ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ (15 พ.ค. 2560)
ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๓๔๙ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน เรื่อง รายงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ (15 พ.ค. 2560)
สน ๐๐๒๓.๒/๐๔๓๕๕ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่องเร่งรัดและติดตามผลดำเนินการบันทึกข้อม... (07 มี.ค. 2560)
สน ๐๐๒๓.๒/๐๓๖๙๙ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการจัดสรรอัตรา... (24 ก.พ. 2560)
สน ๐๐๒๓.๒/๐๓๗๐๐ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุด... (24 ก.พ. 2560)
สน ๐๐๒๓.๒/๑๔๑ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจัง... (23 ก.พ. 2560)
สน ๐๐๒๓.๒/๑๔๐ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจ... (23 ก.พ. 2560)
สน ๐๐๒๓.๒/๐๒๕๓๔ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง การเทียบตำแหน่งประเภทอำนวยการท้อ... (08 ก.พ. 2560)
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๐๒๕๙๓ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ขอเชิญประชุมผ่าน Web Co... (08 ก.พ. 2560)
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๐๒๐๙๕ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่... (01 ก.พ. 2560)
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๐๑๖๙๕ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง เร่งรัดและติดตามผลดำเนินการบั... (27 ม.ค. 2560)
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๖๙ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจ... (25 ม.ค. 2560)
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งยอดรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย... (25 ม.ค. 2560)
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๖๓ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำ... (25 ม.ค. 2560)
ที่ สน ๐๐๒๓.๓/๑๓๑๐ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่ื่อง การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงห... (23 ม.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่องการกำหน... (15 พ.ค. 2560)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่องการกำหน... (15 พ.ค. 2560)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่องการกำหน... (15 พ.ค. 2560)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่องการกำหน... (15 พ.ค. 2560)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่องการกำหน... (15 พ.ค. 2560)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่องการกำหน... (15 พ.ค. 2560)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่องการกำหน... (15 พ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้... (04 พ.ค. 2560)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่องการกำหน... (10 เม.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้... (29 มี.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่องการกำหนดราคากลางงานโครง... (22 มี.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้... (22 มี.ค. 2560)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่องการกำหน... (22 มี.ค. 2560)
ที่ สน ๕๒๕๐๒/๔๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ต... (29 มิ.ย. 2559)
ที่ สน ๕๒๕๐๒/๒๑๕ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตาร... (24 มี.ค. 2559)
ที่ สน ๕๒๕๐๒/๑๙๗ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตาร... (17 มี.ค. 2559)
ที่ สน ๕๒๕๐๒/๑๒๒ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ... (18 ก.พ. 2559)
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระ... (29 ต.ค. 2558)
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารพาณิชย์และสำน... (15 ก.ค. 2558)
Responsive image
หนังสือราชการ สถ.จ. 
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๑๕๓๓๙ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง สำรวจข้อมูลเกี่ยว... (24 ก.ค. 2560)  
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๓/ ๑๕๑๘๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การเรียกหลักฐานเ... (24 ก.ค. 2560)  
ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๖๕๗ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การโอนเงินภาษีเงินมูลค่าเพ... (20 ก.ค. 2560)  
ด่วนมาก ที่ สน ๐๐๒๓.๓/ ๑๓๘๗๘ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดเตรียมความพร้... (18 ก.ค. 2560)
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๑๔๘๓๙ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการรักษาในตำแหน่งบริหา... (18 ก.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/14774 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบปร... (17 ก.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/14773 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบปร... (17 ก.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๓/๕๔๘ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง สำรวจข้อมูลสายทา... (17 ก.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๓/๑๔๘๑๗ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เ... (17 ก.ค. 2560)
ที่ สน 0023.3/14772 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ... (17 ก.ค. 2560)
สน ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๖๕๕ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐ... (17 ก.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๑/๕๒๗ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมู... (14 ก.ค. 2560)
ด่วนมาก ที่ สน ๐๐๒๓.๓/๑๔๖๑๙ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอให้องค์กรปกครองส่ว... (14 ก.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๓/๑๔๖๑๘ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การน้อมนำพระราชกร... (14 ก.ค. 2560)
ที่ สน๐๐๒๓.๕/ว ๕๔๖ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้... (14 ก.ค. 2560)
ด่วนมาก ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๑๔๕๘๘ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจั... (13 ก.ค. 2560)
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๑๔๔๗๒ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ป... (13 ก.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๑๔๔๗๓ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การดำเนินการสอบแข... (12 ก.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๓/ ๑๔๒๓๔ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานวิ... (11 ก.ค. 2560)
ที่ สน๐๐๒๓.๕/ว ๑๓๙๕๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม... (07 ก.ค. 2560)
Responsive image


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By 
sakonlocal.go.th