Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ สน๐๐๒๓.๒/๓๕ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทย ในงาน ... (15 ม.ค. 2561)  
ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๒๔ เรื่อง รายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ (10 ม.ค. 2561)  
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.1/00131 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเช... (04 ม.ค. 2561)  
ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๑๑๐๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒... (15 ธ.ค. 2560)
ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๑๐๑๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖... (20 พ.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (10 พ.ย. 2560)
สน ๐๐๒๓.๕/ ๙๒๗ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ (09 พ.ย. 2560)
สน ๐๐๒๓.๕/๒๒๒๐๑ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้อง... (27 ต.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๒.๑/ว ๑๖๐๕๘ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต... (08 ส.ค. 2560)
สน ๐๐๒๓.๕/ ๕๓๓ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ (11 ก.ค. 2560)
สน ๐๐๒๓.๕/ ๕๒๖ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ (12 มิ.ย. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๗.๓/ ว ๑๑๔๒๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการป้องกัน... (09 มิ.ย. 2560)
ที่ สน ๐๐๒๓.๓/๔๕๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ประเด็นการตรวจติดตามโครงการสัต... (18 พ.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๗.๓/ ๑๐๐๕๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ประชุมเตรียมความ... (17 พ.ค. 2560)
ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๔๓๓ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ (15 พ.ค. 2560)
ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๓๔๙ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน เรื่อง รายงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ (15 พ.ค. 2560)
สน ๐๐๒๓.๒/๐๔๓๕๕ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่องเร่งรัดและติดตามผลดำเนินการบันทึกข้อม... (07 มี.ค. 2560)
สน ๐๐๒๓.๒/๐๓๖๙๙ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการจัดสรรอัตรา... (24 ก.พ. 2560)
สน ๐๐๒๓.๒/๐๓๗๐๐ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุด... (24 ก.พ. 2560)
สน ๐๐๒๓.๒/๑๔๑ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจัง... (23 ก.พ. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ด่วนมาก ที่ สน 0023.3/2900 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบ... (06 ก.พ. 2561)  
ที่ สน 0023.3/94 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ส่งผลการสอบแข่งขันตามโครงการแ... (06 ก.พ. 2561)  
ด่วนที่สุด ที่ 0023.3/2888 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ซักซ้อมการกำหนดระยะ... (06 ก.พ. 2561)  
ด่วนมาก ที่ สน 0023.3/2887 ลว.5 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟ... (06 ก.พ. 2561)
ที่ สน 0023.3/2886 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้... (06 ก.พ. 2561)
ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาวดำ) ความเร็ว ๓๐ แผ... (02 ก.พ. 2561)
ที่ สน ๕๕๘๐๒/ว ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอนำส่งประกาศกำหนดราคากลาง (11 ม.ค. 2561)
ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๒๖๙๒๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายป... (27 ธ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว ๓๐ แ... (13 ธ.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/25811 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เรื่อง โครงการแข่งขันคนเ... (12 ธ.ค. 2560)
ที่ สน 0023.3/25810 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เรื่อง ส่งรายละเอียดการจัดสรรงบประม... (12 ธ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจั... (17 พ.ย. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/22803 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบป... (06 พ.ย. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/22802 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบป... (06 พ.ย. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/22775 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบป... (06 พ.ย. 2560)
ที่ สน 0023.3/22805 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี... (06 พ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่องการกำหนดราคากลางงานโครง... (12 ต.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจั... (11 ต.ค. 2560)
ที่ สน ๐๐๒๓.๓/๑๙๙๔๕ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพกา... (27 ก.ย. 2560)
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ... (22 ก.ย. 2560)
Responsive image
หนังสือราชการ สถ.จ. 
ที่ สน 0023.3/3958 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ... (19 ก.พ. 2561)  
ที่ สน 0023.3/3957 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องการตรวจสอบสถานการณ์มีชีวิตข... (19 ก.พ. 2561)  
ด่วนที่สุด ที่ สน0023.3/3983 19 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต ... (19 ก.พ. 2561)  
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๐๓๙๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์การให้คะแน... (19 ก.พ. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๓๙๐๐ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง การพิจารณาจัดสร... (19 ก.พ. 2561)
ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๑๓๘ ถึง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สำนักงานเทศบาลนครสก... (16 ก.พ. 2561)
ที่ สน 0023.3/3854 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องจัดส่งแบบประเมินสมรรถนะสำคั... (16 ก.พ. 2561)
ที่ สน 0023.3/3853 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องการสำรวจข้อมูลพื้นที่ตั้งอา... (16 ก.พ. 2561)
ด่วนมาก ที่ สน 0023.3/ว132 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง โครงการพัฒนาครูต้น... (16 ก.พ. 2561)
สน ๐๐๒๓.๕/ว ๑๓๔ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ... (16 ก.พ. 2561)
ที่ สน 0023.3/130 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ติดตามเร่งรัดให้องค์กรปกครอ... (15 ก.พ. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/3757 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การเตรียมการป้อ... (15 ก.พ. 2561)
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๐๓๖๔๒ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไ... (14 ก.พ. 2561)
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๐๓๖๒๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งผลการประชุม ก.จ. ก.ท.... (14 ก.พ. 2561)
ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๐๓๖๑๒ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่... (14 ก.พ. 2561)
ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ว๐๓๖๑๑ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ... (14 ก.พ. 2561)
ที่ สน ๐๐๒๓.๕/๐๓๖๐๔ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง การติดตามผลการใช้งานระบบบ... (14 ก.พ. 2561)
ที่ สน ๐๐๒๓.๓/ว๑๒๐ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้ารับมอบพัส... (13 ก.พ. 2561)
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๑๙๗๖๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง วักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการป... (13 ก.พ. 2561)
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๑๐๒ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง สำรวจข้อมูลข้าราชการครูและ... (13 ก.พ. 2561)
Responsive image


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By 
sakonlocal.go.th